ឈានជើងជំហានដំបូងមកកាន់តួនាទីជាថ្នាក់ដឹកនាំ

ឈានជើងជំហានដំបូងមកកាន់តួនាទីជាថ្នាក់ដឹកនាំ

រៀនធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងដែលជោគជ័យ

អ្នកគ្រប់គ្រងដែលល្អ ដឹកនាំដោយធ្វើជាឧទាហរណ៍

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងអានអត្ថបទនេះ អាចនិយាយបានថាអ្នកគួរតែទើបបានឡើងមកកាន់តំណែងថ្មី ហើយអ្នកអាចនឹងជិតទទួលតួនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាលើកដំបូងក៏ថាបាន។ សូមអបអរសាទរ!

ជាអ្នកគ្រប់គ្រងថ្មីមួយរូប អ្នកប្រហែលជានឹងអាចប្រឈមនឹងការលំបាកមួយចំនួនដែលអ្នកមិនមានភាពស៊ាំជាមួយ ដូចជាការរៀបរាងឡើងនូវដំណើរការការងារ ការកំណត់គោលដៅនិងអាទិភាពសម្រាប់ក្រុមការងារ ឬ ការត្រួតពិនិត្យលើសកម្មភាពក្រុមការងារថាតើពួកគេកំពុងប្រើប្រាស់សក្ដានុពលដល់កម្រិតឬនៅ ជាដើម។

អ្នកអាចនឹងមានព្រួយបារម្ភពីការរំពឹងទុកពីសំណាក់មនុស្សគ្រប់គ្នាមកលើរូបអ្នក។ តើថ្នាក់លើរបស់អ្នកកំពុងតែរំពឹងថាអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមការងារ ហើយសម្រេចឲ្យបានក្នុងពេលដ៏ខ្លី? តើគោលដៅដែលក្រុមរបស់អ្នកបានកំណត់ វាធំខ្លាំងពេកឬយ៉ាងណា? តើអ្នកនឹងត្រូវទទួលបាននូវការជួយបំភ្លឺ និង ការជ្រោមជ្រែងអ្វីខ្លះ?

មិនថាអ្នកជាបុគ្គលិកអាជីពដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើន ហើយបានឡើងតំណែងមកជាប្រធាន ឬមួយក៏អ្នកជាបុគ្គលិកចំណូលថ្មីដែលចូលមកក្នុងតួនាទីជាថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដោយ ការផ្លាស់ប្ដូរពីការគ្រប់គ្រងលើខ្លួនឯង មកធ្វើការគ្រប់គ្រងលើអ្នកដទៃ អាចផ្ដល់ឲ្យនូវអារម្មណ៍ដែលតានតឹង។

សំណាងល្អដែលមានអ្វីជាច្រើនដែលអ្នកអាចធ្វើបានដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈបានល្អ។ ក្នុងអត្ថបទនេះ យើងនឹងក្រឡេកមើលទៅយុទ្ធសាស្ត្រ និង គន្លឹះមួយចំនួនដែលអ្នកអាចយកមកប្រើប្រាស់ ដើម្បីភាពជោគជ័យក្នុងតួនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អ្នក។

ការសម្រេចជោគជ័យជាអ្នកគ្រប់គ្រងថ្មី

មិនថាអ្នកកំពុងគ្រប់គ្រងក្រុមមួយដែលតូច ឬ ផ្នែកធំមួយនៃក្រុមហ៊ុនក្ដី សេចក្ដីព្រួយបារម្ភធំៗរបស់អ្នកក៏គួរតែមិនខុសគ្នាប៉ុន្មាននោះទេ ៖

  • តើខ្ញុំនៅតែបំពេញតួនាទីសម្រាប់បុគ្គលខ្លួនឯងបានល្អ ស្របពេលដែលកំពុងទទួលខុសត្រូវលើការចូលរួមពីអ្នកដទៃទៀតដែរឬទេ?
  • តើខ្ញុំត្រូវកំណត់គោលដៅដែលមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ក្រុមរបស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្ដេច?
  • តើការផ្លាស់ប្ដូរពី "សមាជិកក្រុម" ទៅជា "ប្រធានក្រុម" នឹងត្រូវដោះដូរជាមួយមិត្តភាពរវាងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំឬយ៉ាងណា?
  • តើខ្ញុំមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជំរុញទឹកចិត្តអ្នកដទៃ ដើម្បីទទួលបានការគោរពឲ្យតម្លៃពីអ្នកដទៃដែរឬទេ?
  • តើខ្ញុំគួរធ្វើបែបណា បើសិនក្រុមទាំងមូលមិនចូលចិត្តខ្ញុំ ឬ មិនចូលគ្នា។

អ្នកគួរឈានជើងមកកាន់តួនាទីថ្មីរបស់អ្នកដោយការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិច។ កំណត់ឲ្យបាននូវការយល់ខុសអំពីភាពជាអ្នកគ្រប់គ្រងដែលអ្នកអាចធ្លាប់មានពីមុន ហើយផ្ដោតលើតែអ្វីដែលសំខាន់ ដែលនោះគឺ កសាងនូវទំនុកចិត្ត និង ជំរុញឲ្យក្រុមរបស់អ្នកធ្វើការអស់ពីសមត្ថភាព។

ការឈានជើងមកកាន់តួនាទីមួយនេះជាលើកដំបូងអាចមានអារម្មណ៍ថាពិបាកខ្លាំង ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានការត្រៀមខ្លួន និង ការរៀបចំផែនការមួយចំនួនជាមុន អ្នកនឹងពុំចាំបាច់មានអារម្មណ៍តានតឺងខ្លាំងពេកនោះទេ។ តទៅនេះគឺជាគន្លឺះដ៏ល្អចំនួន ៨ សម្រាប់អ្នកចង់ក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងដែលល្អប្រសើរ។

១. កំណត់នូវតួនាទីរបស់អ្នក

ដំបូងបំផុត អ្នកត្រូវតែយល់ដឹងអំពីទំនួលខុសត្រូវ គោលដៅ និង បេសកកម្មថ្មីរបស់អ្នកឲ្យបានច្បាស់ជាមុនសិន។

ចូរចាប់ផ្ដើមដោយការស្វែងយល់ពី ពិពណ៌នាតួនាទី (Job Description) ហើយប្រើវាទៅបង្កើតឡើងនូវផែនការដែលអាចប្រែក្លាយគោលដៅទាំងអស់នោះ ឲ្យទៅជាលទ្ធផលដែលអាចអនុវត្តជាក់ស្ដែងបាន។ បើសិនជាវាមិនមានជាក់លាក់ ឬ មួយគ្មានតែម្ដង អ្នកត្រូវសរសេរវាសម្រាប់ខ្លួនឯង។

អ្នកត្រូវជួបជាមួយថ្នាក់លើរបស់អ្នក ដើម្បីសាកសួរអំពីទំនួលខុសត្រូវ និង គោលដៅចំបងសម្រាប់អ្នក ហើយអ្នកចាំបាច់ត្រុវតែកត់ត្រាទុកឲ្យបានច្បាស់នូវអ្វីដែលថ្នាក់លើរបស់អ្នកឆ្លើយតបមកវិញ។ បើសិនជាអាច អ្នកគួរសាកសួរពីបុគ្គលដែលធ្លាប់កាន់តំណែងបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកពីមុន។ ថាតើទំនួលខុសត្រូវចំបងរបស់គាត់គឺអ្វីខ្លះ? អ្វីខ្លះដែលគាត់ចាត់ទុកថាជាគោលដៅសំខាន់ៗសម្រាប់គាត់។ អ្នកអាចសើរើសេចក្ដីពណ៌នាតួនាទីដែលត្រូវបានចុះផ្សាយពីពេលមុន។ តើទំនួលខុសត្រូវអ្វីខ្លះដែលមានដាក់នៅក្នុងនោះ? តើមានគោលដៅជាក់លាក់ណាមួយខ្លះមានបញ្ចាក់នៅក្នុងនោះ? ប្រសិនបើមាន តើវានៅតែពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពក្នុងពេលនេះឬទេ?

ជាចុងក្រោយ អ្នកអាចសាកសួរពីសមាជិកក្រុមរបស់អ្នកដែលអ្នកនឹងគ្រប់គ្រង។ តើពួកគេរំពឹងអ្វីខ្លះចំពោះតួនាទីរបស់អ្នក? តើពួកគេត្រូវការការជួយណែនាំអ្វីខ្លះ?

អ្នកត្រូវកត់ត្រានូវចំណុចទាំងប៉ុន្មាននោះទុក រួចយកទៅបង្ហាញដល់ថ្នាក់លើរបស់អ្នក ឬ អ្នកដែលចាំណែនាំអ្នក តើថាពួកគេយល់ស្របដែរឬទេ។

២. ធ្វើការដោយមានអ្នកជួយណែនាំម្នាក់

ពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមតួនាទីថ្មី ការដែលអ្នកធ្វើការដោយមានអ្នកជួយណែនាំម្នាក់ដែលអាចផ្ដល់មតិរិះគន់ចំពោះសកម្មភាពការងាររបស់អ្នក ហើយនិងបង្វឹកអ្នកពីជំនាញណាមួយដែលអ្នកត្រុវការដើម្បីជោគជ័យ គឺពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងខ្លាំង។ គាត់អាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវដំបូន្មាន និង ការណែនាំដល់អ្នកក្នុងតួនាទីថ្មី ក៏ដូចជាជួយបង្កើននូវភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងរបស់អ្នកតាមរយៈការជួយជ្រោមជ្រែង និង ការលើកទឹកចិត្ត។

អ្នកអាចចាប់ផ្ដើមដោយការសរសេរចុះនូវអ្វីដែលចង់បានជាក់លាក់ពីការមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកជួយណែនាំ។ ឧទាហរណ៍ អ្នកអាចនឹងចង់អភិវឌ្ឍចំណេះដឹងជាអ្នកជំនាញ ចង់ធ្វើការជិតស្និទ្ធនឹងអ្នកដែលអាចលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញអ្នក ឬ ចង់ទាញយកនូវគំនិតថ្មីៗពីអ្នកដទៃ។

ដើម្បីរកអ្នកជួយណែនាំ អ្នកគួរសំឡឹងមើលនៅក្នុងអង្គភាពរបស់អ្នកជាមុន។ តើមានប្រធានណាម្នាក់ដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនដែលអ្នកចង់រៀនសូត្រតាមឬទេ? ហើយតើមានអ្នកណាផ្សេងដែលអ្នកស្គាល់ ហើយសក្ដិសមដែរឬទេ?

ចូរអ្នកចងចាំថាការមានអ្នកជួយណែនាំគឺជាប្រភេទទំនាក់ទំនងមួយដែលទៅវិញទៅមក។ អ្នកត្រូវតែមានអ្វីផ្ដល់ឲ្យទៅអ្នកជួយណែនាំអ្នកវិញ ជាការតបស្នងចំពោះដំបូន្មានរបស់គាត់។ វាអាចជាទស្សនវិស័យថ្មីចំពោះវិស័យរបស់អ្នក ឬចំណេះដឹងថ្មីពីបច្ចេកវិទ្យា ឬការណែនាំឲ្យស្គាល់អ្នកជំនាញអាជីពដទៃទៀតដែលអ្នកបានស្គាល់ក្នុងពេលនៅក្នុងតួនាទីចាស់ ឬមួយក៏ជាឱកាសសម្រាប់ធ្វើអ្វីតបស្នងវិញ ប្រសិនបើគាត់ក៏ធ្លាប់ទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីការមានអ្នកជួយណែនាំកាលពីគាត់ចាប់ផ្ដើមដំបូងដែរនោះ។

 ៣. កសាងទំនាក់ទំនងល្អៗ

ភាពជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ពូកែមួយរូបមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្នករៀបចំផែនការដ៏អស្ចារ្យ ឬ វាគ្មិនជំរុញទឹកចិត្តនោះទេ។ ផ្នែកដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់តួនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រង គឺសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតនៅទំនាក់ទំនងដែលមានភាពពិតប្រាកដ និង ជិតស្និទ្ធជាមួយមនុស្សនៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្លួន។

ជាអ្នកគ្រប់គ្រងមួយរូប អ្នកមិនត្រូវរំពឹងថាអាចក្លាយជាមិត្តភក្ដិរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាឡើយ។ ទំនួលខុសត្រូវទីមួយរបស់អ្នក គឺការធ្វើជាអ្នកដឹកនាំ ហើយដើម្បីធ្វើឲ្យបាន អ្នកត្រូវតែមានតុល្យភាពក្នុងទំនាក់ទំនង។ ពិតណាស់ថាអ្នកចង់ឲ្យមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយក្រុមរបស់អ្នក ប៉ុន្តែអ្នកក៏ចាំបាច់ត្រូវធ្វើជាមគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់ពួកគេផងដែរ។

ចូរបើកចំហរចំពោះក្រុមការងាររបស់អ្នកអំពីបទពិសោធន៍ពីអតីតកាលរបស់អ្នក ក៏ដូចជាមូលហេតុដែលអ្នកទទួលយកមុខតំណែងបច្ចុប្បន្ន ដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តពីពួកគេ។ កុំខ្លាចក្នុងការចែករំលែកនូវកំហុសឆ្គងដែលអ្នកធ្លាប់បានធ្វើកន្លងមក។ ការបើកចំហរបែបនេះ ជួយឲ្យក្រុមការងាររបស់អ្នកបានស្វែងយល់អំពីអ្នកជានរណា ហេតុអ្វីអ្នកមកទីនេះ និង ហេតុអ្វីពួកគេគួរទុកចិត្តលើអ្នក ដែលទាំងអស់នេះពិតជាសំខាន់សម្រាប់អ្នកបំផុត ប្រសិនបើអ្នកចង់មានក្រុមការងារមួយដែលពោរពេញដោយភាពរីករាយ និង កម្លាំងចិត្ត។

អ្នកគួរផ្សារភ្ជាប់ជាមួយសមាជិកក្រុមគ្រប់គ្នាដោយទទួលយកភាពខុសប្លែកពីគ្នារៀងៗខ្លួនរបស់ពួកគេ។ ពួកគេអាចមានបុគ្គលិកលក្ខណៈខុសគ្នាទៅតាមជាតិសាសន៍ ឬ វ័យរបស់ពួកគេ ឬមួយក៏អាចមានកម្រិតនៃបទពិសោធន៍ខុសគ្នាខ្លាំង។ គួរប្រើប្រាស់នូវភាពខុសគ្នារបស់ពួកគេនោះមកជំរុញឲ្យមានការពិភាក្សាដែលពោរពេញដោយភាពក្លៀវក្លា ហើយចៀសវាងភាពហៃអើតាមតែគ្នា។

៤. កំណត់ និង ពិភាក្សាពីគោលដៅ

ប្រសិនបើអ្នកស្រាប់តែភ្លាមៗត្រូវទទួលបន្ទុកនូវក្រុមការងារមួយទាំងមូល ដែលច្រើនឆ្នាំកន្លងមកអ្នកធ្លាប់តែមានមនុស្សម្នាក់ទៀតដឹកនាំនោះ អ្នកប្រហែលជាមាននូវយោបល់ថ្មីៗជាច្រើនសម្រាប់កែលម្អការអនុវត្ត និង នីតិវិធីក្នុងការធ្វើការជាមិនខាន។ ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវព្យាយាមទប់នូវភាពពុះកញ្ជ្រោលរបស់អ្នក យ៉ាងហោចណាស់មួយរយៈពេលខ្លីដំបូងសិន។

"ជំងឺអំបោសទើបនឹងទិញថ្មី" មានន័យថា "ការបោសសំអាតសាច់រឿងចាស់ៗទាំងអស់ចោលនៅពេលដែលអ្នកមកដល់ភ្លាម" អាចធានាថានឹងធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាទើសចិត្តជាមិនខាន។ ចូរចំណាយពេលវេលាមួយរយៈ ដើម្បីសម្របខ្លួនចូលទៅកាន់តួនាទីថ្មីរបស់អ្នកសិន មុនពេលដែលអ្នកធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទ្រង់ទ្រាយធំណាមួយទៅលើរបៀបធ្វើការរបស់ក្រុមរបស់អ្នក។ ធ្វើការអង្កេតមើលលទ្ធផលនៃការងាររបស់ក្រុមរបស់អ្នកក្នុងជំហរជាថ្នាក់ដឹកនាំ និង សាកសួរទៅសមាជិកអំពីរបៀបរបបការងារទាំងនោះ។

ពេលដែលអ្នកបានសម្របខ្លួនចូលហើយ អ្នកត្រូវតាក់តែងនូវកតិកាសញ្ញាសម្រាប់ក្រុម (team charter) ដែលកំណត់ពីគោលបំណងដែលអ្នកមកទីនេះ។ បន្ទាប់មក អ្នកត្រូវកំណត់គោលដៅកម្រិតការធ្វើការសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ៗនៅក្នុងក្រុម។ អ្នកអាចប្រើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង Management By Objectives (MBO) ដើម្បីប្រាកដថាគោលដៅទាំងអស់នោះ ស្របគ្នាទៅនឹងគោលដៅជារួមរបស់អង្គភាពរបស់ដែរ។

កាលណាដែលអ្នកបានកំណត់នូវគោលដៅដ៏មានន័យសម្រាប់ក្រុមរបស់អ្នកហើយ អ្នកត្រូវពិភាក្សាលើគោលដៅនោះឲ្យបានទៀងទាត់។ វិធីមួយក្នុងចំណោមវិធីដែលល្អបំផុតគឺតាមរយៈវិធីសាស្ត្រ Business Storytelling ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកចង់ជួយអ្នកដទៃស្វែងរកអត្ថន័យកាន់តែជ្រាលជ្រៅពីអ្វីៗដែលពួកគេកំពុងធ្វើសព្វថ្ងៃ។

អ្នកក៏គួរតែកំណត់គោលដៅផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក រួមមានការអភិវឌ្ឍជំនាញថ្មីណាមួយដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីសម្រេចជោគជ័យកាន់ខ្លាំងក្នុងតួនាទីថ្មីរបស់អ្នក។

៥. ធ្វើជាគំរូល្អដល់អ្នកដទៃ

ជាអ្នកគ្រប់គ្រងមួយរូប អ្នកត្រូវដឹងថាក្រុមការងាររបស់អ្នកមើលមកអ្នក ចាត់ទុកជាគំរូមួយសម្រាប់អាកប្បកិរិយានៅកន្លែងការងារ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់តម្រង់អាកប្បកិរិយារបស់សមាជិកក្រុមរបស់អ្នក អ្នកត្រូវអភិវឌ្ឍសកម្មភាពការងារ និង បង្កើតទម្លាប់ល្អ ព្រោះអ្នកត្រូវការដឹកនាំដោយធ្វើជាឧទាហរណ៍។

បង្ហាញពួកគេ ដោយប្រើពាក្យសម្ដី និង ដោយសកម្មភាព ថាអ្នកពិតជានិយាយម៉ាត់ណាម៉ាត់ហ្នឹង។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើគ្រប់គ្នាចាំបាច់ត្រូវតែមានវត្តមានក្នុងអង្គប្រជុំនាព្រឹកថ្ងៃចន្ទ អ្នកដាច់ខាតត្រូវតែមិនដែលអវត្តមានខ្លួនឯងឡើយ។ បើអ្នកចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ទំនុកចិត្តឲ្យគ្នា ធ្វើជាឧទាហរណ៍ឲ្យគេឃើញដោយការចែករំលែកនូវព័ត៌មានអំពីខ្លួនអ្នក។ តាមរយៈការកសាងនូវជំនាញការក្នុងតួនាទីក្រុមរបស់អ្នក រួមជាមួយការធ្វើរាល់អ្វីដែលអ្នកនិយាយ មនុស្សគ្រប់គ្នានឹងទុកចិត្តលើការវិនិច្ឆ័យ និង ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នក ហើយមានអារម្មណ៍ចង់ដើរតាមការដឹកនាំរបស់អ្នក។

៦. ផ្ដល់ការវាយតម្លៃទៅតាមពេលវេលាសមស្រប

ក្រុមការងាររបស់អ្នកមិនអាចរីកចម្រើនទៅមុខបានឡើយ ដរាបណាពួកគេមិនដឹងថាការងារណាដែលពួកគេគួរធ្វើ៊៊។ ម្យ៉ាងទៀត ពួកគេនឹងមិននៅតែមានអារម្មណ៍ជំរុញនោះឡើយបើអ្នកមិនបានប្រើពាក្យសរសើរការខិតខំធ្វើការ និង ការសម្រេចជោគជ័យរបស់ពួកគេជាប្រចាំនោះ។ នេះជាមូលហេតុដែលការរិះគន់ស្ថាបនា និង ការកោតសរសើរទៅតាមពេលវេលាសមស្រប មានសារសំខាន់យ៉ាងខ្លាំង។ បើគ្មានអ្វីទាំងអស់នេះទេ ក្រុមការងាររបស់អ្នកនឹងធ្វើការដោយតែលតោល។

ព្យាយាមផ្ដល់ការវាយតម្លៃឲ្យទាន់ហេតុការណ៍តាមដែលអាចធ្វើបាន។ វាមានសារសំខាន់ក្នុងការដែលអ្នកត្រូវឲ្យវាមានតុល្យភាពរវាងការរិះគន់ដែលស្ថាបនា និង ការលើកសរសើរដើម្បីភាពរីកចម្រើន។ អ្នកអាចប្រើវិធីសាស្ត្រដូចជា The Losada Ratio ឬវិធីសាស្ត្រ Feedback Matrix មកធ្វើការវាយតម្លៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។

ការវាយតម្លៃត្រូវតែមានភាពទៀងទាត់។ វគ្គវាយតម្លៃប្រចាំសប្ដាហ៍ ឬ ប្រចាំខែ មានប្រសិទ្ធភាពជាងប្រចាំឆ្នាំ ដូច្នេះហើយ អ្នកគួរព្យាយាមពិភាក្សាអំពីសកម្មភាពការងារឲ្យបានញឹកញាប់។ តាមវិធីនេះ ម្នាក់ៗអាចរីកចម្រើនទៅមុខជាលំដាប់ ដែលវានឹងជំរុញឲ្យលទ្ធផលការងារនៃក្រុមរបស់អ្នកទៅមុខដូចគ្នា។

លើសពីនេះ អ្នកត្រូវប្រើប្រាស់ការវិនិច្ឆ័យ និង ការស្វែងយល់ពីអារម្មណ៍ឲ្យល្អ នៅពេលធ្វើការវាយតម្លៃ ឬ ការរិះគន់។ ចូរចាំថា អ្នកគួរលើកពីបញ្ហាមកនិយាយដោយស្ងាត់ៗ ប៉ុន្តែធ្វើការកោតសរសើរនៅពីមុខគេ ដើម្បីបង្ហាញពីការពេញចិត្តចំពោះការងារដែលសម្រេចបានល្អ ហើយក៏ដើម្បីជំរុញទឹកចិត្តអ្នកផ្សេងទៀតផងដែរ។

៧. ចាត់តាំង

អ្នកគ្រប់គ្រងដែលល្អបំផុត ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថា គាត់មិនអាចធ្វើការងារទាំងអស់បានទេ ហេតុនេះហើយ អ្នកត្រូវតែចេះចាត់តាំងការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព។ ការចាត់តាំងបានត្រឹមត្រូវ ជួយអ្នកចាត់ចែងភារកិច្ច និង ទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកផ្ទាល់បានប្រសើរជាងមុន ហើយស្របពេលគ្នានោះ ក៏ជួយពង្រឹងជំនាញ និង ភាពជឿជាក់របស់សមាជិកក្រុមផងដែរ។

ដើម្បីធ្វើការចាត់តាំងបានជោគជ័យ អ្នកត្រូវតែផ្គូរផ្គងភារកិច្ចឲ្យចំជាមួយមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវ។ ចូរអ្នកព្យាយាមចាត់តាំងភារកិច្ចណាដែលជួយឲ្យនរណាម្នាក់អភិវឌ្ឍនូវជំនាញថ្មី ឬ អាជីពរបស់គាត់។

នៅពេលដែលអ្នកដាក់ភារកិច្ចឲ្យទៅនរណាម្នាក់ អ្នកត្រូវឲ្យគាត់បានដឹងថាតើលទ្ធផលបែបណាដែលអ្នកចង់បាន ប៉ុន្តែមិនត្រូវប្រាប់គាត់ថាតើត្រូវធ្វើវាដោយរបៀបណានោះទេ។ ចៀសវាងចំណង់ក្នុងការលូកដៃគ្រប់រឿង ព្រោះវានឹងមិនបានជួយអ្វីដល់អ្នកផ្ទាល់ ឬ ដល់ក្រុមរបស់អ្នកឡើយ។ អ្នកគួរតាមដានឲ្យបានជាប្រចាំវិញ ថាតើមាននរណាម្នាក់ត្រូវការជំនួយឬទេ ឬមួយក៏ទុកឲ្យពួកគេសម្រេចភារកិច្ចទាំងនោះដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់វិញ។

៨. មានភាពបត់បែនជានិច្ច

ការគ្រប់គ្រងមិនមែនជាវិធីសាស្ត្រមួយដែល "ប្រើបានគ្រប់កាលៈទេសៈ" នោះទេ។ ស្ថានភាពផ្សេងគ្នាទាមទារឲ្យអ្នកពាក់មួកផ្សេង ហើយអ្នកគ្រប់គ្រងដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត មានញាណដែលអាចដឹងថាពេលណាត្រុវប្ដូរមួកពាក់ និង ប្ដូរតំណែង។

ឧទាហរណ៍ ពេលខ្លះអ្នកត្រូវការធ្វើជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបដែលជំរុញទឹកចិត្តក្រុមទាំងមូល។ នៅពេលខ្លះវិញ ក្រុមរបស់អ្នកអាចត្រូវការឲ្យអ្នកធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួល អ្នកដឹកនាំតាមកាលៈទេសៈ ឬ អ្នកចរចារ។

 

 ចំណុចគន្លឺះ

បើអ្នកជាអ្នកគ្រប់គ្រងថ្មី អ្នកគួរតែមានទំនួលខុសត្រូវ និង គោលដៅថ្មីៗមួយចំនួន ដែលកំពុងសាកល្បងនូវជំនាញ និង ភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងរបស់អ្នក។

ដើម្បីឲ្យជោគជ័យ អ្នកត្រូវយល់ច្បាស់ពីទំនួលខុសត្រូវ និង គោលដៅសំខាន់ៗរបស់អ្នកដោយការពិនិត្យមើល ឬ សរសេរ នូវពិពណ៌នាតួនាទីរបស់អ្នក។ ព្យាយាមស្វែងរកអ្នកជួយណែនាំ ហើយប្ដេជ្ញារៀនសូត្រពីជំនាញគន្លឹះដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីធ្វើការឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។ កំណត់គោលដៅសម្រាប់ក្រុមរបស់អ្នក ហើយត្រូវពិភាក្សាលើគោលដៅទាំងនោះជាប្រចាំ។

ចុងក្រោយ ចូរចងចាំថា អ្នកមិនអាចធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដោយម្នាក់ឯងបានទេ។ កំណត់នូវភារកិច្ចដែលអ្នកអាចចាត់តាំងដល់សមាជិកក្រុម ហើយរៀនធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនូវតំណែងក្នុងភាពជាអ្នកគ្រប់គ្រង ឲ្យសមស្របទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែង។

 

ការអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែង

  • ធ្វើ​បញ្ជី​រាយ​ឈ្មោះ​អ្នក​ជំនាញ​នៅ​ក្នុង​អង្គភាព ឬ បណ្ដាញ​របស់​អ្នក ដែល​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​ធ្វើ​ជា​អ្នក​ជួយ​ណែនាំ​អ្នក។ ដាក់​កាលវិភាគ​ធ្វើ​ការ​ទាក់ទង​ទៅ​ម្ដង​ម្នាក់ ដើម្បី​មើល​ថា​តើ​មាន​នរណា​ម្នាក់​ចាប់​អារម្មណ៍​ជួយ​អ្នក​ឬ​ទេ។
  • រើស​យក​ជំនាញ​បី​យ៉ាង​ដែល​អ្នក​ត្រូវអភិវឌ្ឍ ដើម្បី​ជោគជ័យ​ក្នុង​តួនាទី​របស់​អ្នក ហើយ​ធ្វើ​ផែនការ​ក្នុង​ការ​​កសាង​នូវ​ជំនាញ​នីមួយៗ​សម្រាប់​រយៈ​ពេល​ប្រាំមួយ​ខែ​បន្ទាប់។
  • ធ្វើ​បញ្ជី​ដាក់​ភារកិច្ច​ប្រាំ​មុខ ដែល​អ្នក​អាច​ចាត់​តាំង​ឲ្យ​នរណា​ម្នាក់​ក្នុង​ក្រុម​ធ្វើ។ សរសេរ​ដាក់​នៅ​ក្បែរ​គ្នា ពី​ឈ្មោះ​បុគ្គល​ដែល​សក្ដិសម​នឹង​ទទួល​ការ​ចាត់តាំង​ណា​មួយ​នោះ​បំផុត ព្រម​ជាមួយ​មូលហេតុ​ដែល​បង្ហាញ​ថា​ហេតុ​អ្វី​ម្នាក់​នោះ​ជា​បេក្ខភាព​ដែល​ត្រូវ​បំផុត។ ត្រូវ​តាំង​ចិត្ត​ធ្វើ​ការ​ចាត់តាំង​ភារកិច្ច​ទាំង​ប្រាំ​មុខ​នោះ​ឲ្យ​បាន​ក្នុង​ពេល​មួយ​ខែ​បន្ទាប់។
Back to blog

Leave a comment